Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, is een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht.

Slagvaardig bij crisisbeheersing en rampenbestrijding
De VRU heeft een heldere doelstelling: door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardiger kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De taken van de Veiligheidsregio Utrecht sluiten vanzelfsprekend nauw aan bij de doelstellingen ervan, de redenen waarom de VRU in het leven is geroepen. Het gaat daarbij voornamelijk om multidisciplinaire taken die gericht zijn op rampenbestrijding en crisisbeheersing. In hoofdlijnen zullen de taken van een veiligheidsregio wettelijk door het kabinet worden vastgesteld wanneer de Wet op de veiligheidsregio’s zal zijn aangenomen.

Concreet gezien heeft de veiligheidsregio de volgende kerntaken:

  • Inventariseren en analyseren risico’s branden, rampen en crises
  • Adviseren over voorkomen en beperken risico’s
  • Risico- en crisiscommunicatie
  • Organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Instellen en in standhouden brandweer en ghor
  • Instandhouding regionale meldkamer
  • Gemeenschappelijk materieel
  • Operationele informatievoorziening binnen en tussen hulpverleningsdiensten

vruWebsite: https://www.brandweer.nl/utrecht